இலங்கையின் பெண் தொழில்முயற்சியாளர்களுக்கு ADB கடனுதவி
வணிகம்
இலங்கையிலுள்ள பெண் தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கு நிதியியல் முன் முயற்சிகளை வழங்கும் வகையில் அரசாங்கமானது…
Continue Reading
காப்புறுதிதாரர்களுக்கு உயர் பங்கிலாபங்களை வழங்கும் யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ்
வணிகம்
2017 ஆம் ஆண்டுக்கான பங்கிலாபமாக ஐ வழங்க யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் முன்வந்துள்ளது.ஆகக் குறைந்த…
Continue Reading
நெஸ்லே நிறுவனத்தால் முன்னெடுக்கப்படும் பால் மாவட்ட மாதிரித் திட்டம்
வணிகம்
பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக நிலைபெற்றுள்ள ஒரு பாரம்பரிய கைத்தொழிலான உள்நாட்டு பால் உற்பத்தியின் ஆற்றல்…
Continue Reading
கொமர்ஷல் வங்கி உலகில் தலைசிறந்த ஆயிரம் வங்கிகள் வரிசையில் தெரிவு
வணிகம்
உலகின் தலைசிறந்த ஆயிரம் வங்கிகள் வரிசையில் தொடர்ந்து எட்டாவது வருடமாகவும் கொமர்ஷல் வங்கி…
Continue Reading
டின் மீன்களில் ஒட்டுண்ணி இல்லை
வணிகம்
உள்நாட்டில் பேணியில் அடைக்கப்பட்ட டின் மீன்களில் ஒட்டுண்ணிகள் இல்லையென உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை மீன்…
Continue Reading
செயற்பாடுகளை எதிர்காலத்தில் விஸ்தரிக்க நடவடிக்கை
வணிகம்
எஸ். ஹரியதர்ஷினி இலங்கையின் நிதியியல் சேவையை மேம்படுத்துவது அபிவிருத்தியடைந்து வரும் வங்கியியல் துறைக்கு…
Continue Reading
சிறிய ,நடுத்தர தொழில் முயற்சியாண்மையை ஊக்குவிக்கும் Seylan SME Hub
வணிகம்
சிறிய மற்றும் நடுத்தரளவு தொழில் முயற்சியாளர்களின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு வழங்கும் பங்களிப்பை மேலும்…
Continue Reading
ஃபொன்டெராவின் பங்காண்மையுடன் பாற்பண்ணை தொழில் முயற்சியாளராக மாறிய கெலும்
வணிகம்
மிகவும் குறைந்தளவான இளம் இலங்கையர்கள் தமது வருமானமீட்டும் தொழிலாக பாற்பண்ணைச் செய்கையை மேற்கொள்கின்றனர்.…
Continue Reading