1.பிறந்த திகதி: 07.05.1984 மதம்: இந்து (V)
நட்சத்திரம்: பூசம்(1) கிரக பாவம்: 62 செவ் 7ல்
தகைமை: Computer Diploma தொழில்: UK PR
எதிர்பார்ப்பு: UK மணமகள்

——————————————————————————————————————————————————————————–

2.பிறந்த திகதி: 13.06.1985 மதம்: இந்து (V)
நட்சத்திரம்: அச்சுவினி கிரக பாவம்: 31 செவ் 6ல்
தகைமை: B.sc, M.BA, PMP தொழில்: Company Colombo
எதிர்பார்ப்பு: பட்டதாரி மணமகள் (காரைநகர் முன்னுரிமை)

——————————————————————————————————————————————————————————–

3.பிறந்த திகதி: 11.06.1987 மதம்: இந்து (V)
நட்சத்திரம்: கேட்டை கிரக பாவம்: 29 செவ் 9ல்
தகைமை: B.sc தொழில்: பட்டதாரி ஆசிரியர்
எதிர்பார்ப்பு: அரசசேவை பட்டதாரி மணமகள்

——————————————————————————————————————————————————————————–

4.பிறந்த திகதி: 01.08.1978 மதம்: இந்து (V)
நட்சத்திரம்: திருவாதிரை(2) கிரக பாவம்: 29 செவ் 3ல்
தகைமை: BIT, தொழில்: ஆசிரியர்
எதிர்பார்ப்பு: அரசசேவை மணமகள்

——————————————————————————————————————————————————————————–

5.பிறந்த திகதி: 06.08.1981 மதம்: இந்து V)
நட்சத்திரம்: சித்திரை(4) கிரக பாவம்: 39 செவ் 6ல்
தகைமை: B.sc Computer Eng தொழில்: UK (Network Company)
எதிர்பார்ப்பு: UK PR மணமகள

——————————————————————————————————————————————————————————–

6.பிறந்த திகதி: 24.07.1983 மதம்: இந்து (V)
நட்சத்திரம்: உத்தராடம்(1) கிரக பாவம்: 18 செவ் 10ல்
தகைமை: G.C.E. A/L தொழில்: சொந்தக்கடை
எதிர்பார்ப்பு: A/L படித்த மணமகள்

——————————————————————————————————————————————————————————–

7.பிறந்த திகதி: 21.05.1983 மதம்: இந்து (V)
நட்சத்திரம்: பூரம் கிரக பாவம்: 08 சூரிஃசெவ் 11ல் உயரம்: 5’8”
தகைமை: Civil Eng தொழில்: TO அரச சேவை
எதிர்பார்ப்பு: அரச சேவை தனியார் மணமகள

——————————————————————————————————————————————————————————–

8.பிறந்த திகதி: 17.12.1988 மதம்: இந்து (குருகுலம்)
நட்சத்திரம்: ரேவதி கிரக பாவம்: 27 செவ் 10ல்
தகைமை: கல்வியியற் கல்லூரி, தொழில்: ஆசிரியர்
எதிர்பார்ப்பு: அரசசேவை மணமகள்


9.பிறந்த திகதி: 02.03.1980 மதம்: இந்து (K)
நட்சத்திரம்: பூரம் கிரக பாவம்: 15 செவ் 12ல்
தகைமை: B.sc, M.sc Eng தொழில்: Civil Eng Singapore
எதிர்பார்ப்பு: பட்டதாரி மணமகள் கார்த்திகை, திருவாதிரை,
அத்தம், சித்திரை, சதயம், ரேவதி பொருந்துவன.


10.பிறந்த திகதி: 12.04.1988 மதம்: இந்து (V)
நட்சத்திரம்: அத்தம்(4) கிரக பாவம்: 60 செவ் 2ல்
தகைமை: G.C.E. A/L தொழில்: ஏக விநியோகத்தர்
எதிர்பார்ப்பு: படித்த மணமகள் கார்த்திகை, மிருகசீரிடம்,
சித்திரை, அனுசம், உத்தரட்டாதி, ரேவதி பொருந்துவன.


11.பிறந்த திகதி: 17.10.1991 மதம்: இந்து (V)
நட்சத்திரம்: திருகோணம் கிரக பாவம்: 10 செவ் 12ல்
தகைமை: G.C.E. A/L, தொழில்: France PR
எதிர்பார்ப்பு: படித்த மணமகள் இலங்கை வந்து திருமணம் செய்வார்


12.பிறந்த திகதி: 11.07.1989 மதம்: இந்து (V)
நட்சத்திரம்: சித்திரை(3) கிரக பாவம்: 67 செவ் 7ல்
தகைமை: A/L Tech, தொழில்: TO அரச சேவை
எதிர்பார்ப்பு: அரசசேவை மணமகள்

————————————————————————————————————————————————————————————-

13.பிறந்த திகதி: 20.11.1989 மதம்: இந்து (விஸ்வகுலம் சைவம்)
நட்சத்திரம்: மகம்(2) கிரக பாவம்: 16 செவ் 8ல்
தகைமை: B.sc தொழில்: Accountant
எதிர்பார்ப்பு: பட்டதாரி உள்நாடு+வெளிநாடு மணமகள


14.பிறந்த திகதி: 04.01.1986 மதம்: இந்து (V)
நட்சத்திரம்: அத்தம் கிரக பாவம்: 34 உயரம்: 5’6’’
தகைமை: B.sc Eng தொழில்: Colombo Company
எதிர்பார்ப்பு: B.sc பட்டதாரி Bank மணமகள்

தொடர்புகளுக்கு:

0771971667/0773164796


15.பிறந்த திகதி: 18.12.1986 மதம்: இந்து (V)
நட்சத்திரம்: புனர்பூசம்(1) கிரகபாவம்: 42 செவ் 1ல்
தகைமை: MBA – Electronic Engineer – Works in Colombo
எதிர்பார்ப்பு: Degree உள்நாடு மட்டும்.


16.பிறந்த திகதி: 19.12.1986 மதம்: இந்து (V)
நட்சத்திரம: பூசம் கிரகபாவம்: 54 செவ் 1ல்
தகைமை: BSC/BIT – Works in Govt in Colombo
எதிர்பார்ப்பு: Degree (Vegetarians) உள்நாடு மட்டும்.


17.பிறந்த திகதி: 31.5.1986 மதம்: இந்து (V)
நட்சத்திரம: பூரட்டாதி(1) கிரகபாவம்: 37 செவ் 7ல்
தகைமை: BSC – Quantity Surveyor – UK PR
எதிர்பார்ப்பு: Degree – உள்நாடு, வெளிநாடு.


18.பிறந்த திகதி: 3.05.1986 மதம்: இந்து (V)
நட்சத்திரம்: அனுசம்(2) கிரகபாவம்: 46 செவ் 7ல்
தகைமை: BSC, MSC – Works in Colombo
எதிர்பார்ப்பு: G: Degree – உள்நாடு மட்டும்.

தொடர்புகளுக்கு:

011 2599835 / 0778849608
Email: manjuwedlock@gmail.com


19.பிறந்த திகதி: 06.05.1983 மதம்: இந்து (குருகுலம்)
நட்சத்திரம்: சதயம்(1) கிரக பாவம்: 19 செவ் 7ல் புள்ளி 8
உயரம்: 5’8”தொழில்: வங்கி உத்தியோகத்தர்
எதிர்பார்ப்பு: அரச தொழில் புரியும் மணமகள


20.பிறந்த திகதி: 04.06.1987 மதம்: இந்து (குருகுலம்)
நட்சத்திரம்: பூரம் கிரக பாவம்: 17 உயரம்: 5’8”
தகைமை: BBA CIMA ACCA உதவி முகாமையாளர் வங்கி
எதிர்பார்ப்பு: அரச தொழில் புரியும் மணமகள்


21.பிறந்த திகதி: 28.11.1989 மதம்:இந்து (குருகுலம்)
நட்சத்திரம்: உத்தரம்(2) கிரக பாவம்: 28 உயரம்: 5’7”
தகைமை: B.sc (Hons), தொழில்: ICT ஆசிரியர்
எதிர்பார்ப்பு: அரச தொழில் புரியும் மணமகள்


22.பிறந்த திகதி: 13.01.1987 மதம்: இந்து (V)
நட்சத்திரம்: மிருகசீரிடம்(3) கிரக பாவம்: 07 உயரம்: 5’8”
தகைமை: A.CIMA> Accountant தொழில்: சிங்கப்பூர்
எதிர்பார்ப்பு: பட்டதாரி மணமகள்


23.பிறந்த திகதி: 02.01.1990 மதம்: இந்து (V)
நட்சத்திரம்: பூரட்டாதி(1) கிரக பாவம்: 22 உயரம்: 6′
தகைமை: B.sc Eng (Hons), தொழில்: Civil Eng
எதிர்பார்ப்பு: பட்டதாரி மணமகள்

 

       தொடர்புகளுக்கு:

க.திருச்செல்வம்- 077 621 3832
hiruchelvam1964@gmail.com

 

(Visited 543 times, 3 visits today)