ஆய்வுக்காக நாசா அனுப்பிய விமானம் இந்தப் படத்தை எடுத்துள்ளது. அந்த பாறையின் கூர்மையான கோணங்களும்  தட்டையான மேற்பரப்பும் சமீபத்தில் துண்டாகி வந்துள்ளதைக் குறிக்கிறது என நாசா விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

அண்டார்டிகாவில் லார்சன்-ஏ,பி,சி பனி அடுக்குகள் குறித்த ஆய்வில் ஈடுபட்டிருந்த நாசா விஞ்ஞானிகள் இதை கண்டுபிடித்துள்ளனர். லார்சன்-சி பனி அடுக்கில் இருந்து பிரிந்து வந்துள்ள அந்தப் பாறையின் முனைகள் கடல் அலைகளால் மழுங்கடிக்கப்படாமல் இன்னும் கூர்மையாவே இருக்கின்றது.

பெரும்பாலும் அவ்வாறு விழும் பனிப்பாறைகள் முறையான வடிவங்களை பெற்றிருக்கும்
ஆனால் இந்தப் பனிப்பாறை மற்ற பனிப்பாறையில் இருந்து மாறுபாடக் காரணம் இது சதுர வடிவத்தில் இருப்பதேயாகும்.

இதன் சரியான அளவை உறுதிசெய்ய முடியவில்லை என்றாலும், இதன் அகலம் சுமார் 1.6 கிலோ மீட்டர் தூரம் இருக்கும் என்றும் ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

(Visited 1 times, 1 visits today)