மத்திய வங்கியின் பிரதான கொள்கை வட்டி வீதங்கள் அதிகரிப்பு
2016-07-29 16:44:32 | General

இன்றுமுதல் நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் இலங்கை மத்திய வங்கியின பிரதான கொள்கை வட்டி வீதங்களான துணைநில் வைப்பு வசதி வீதம், துணைநில் கடன் வழங்கல் வசதி வீதம் என்பன அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஒவ்வொன்றினையும் 50 அடிப்படைப் புள்ளிகளினால் முறையே 7.00 சதவீதத்திற்கும் 8.50 சதவீதத்திற்கும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் இது தொடர்பில் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையினை மேலே காணலாம். 

TOTAL VIEWS : 1651
comments
NAME :
YOUR NAME IS REQUIRED.
EMAIL :
YOUR EMAIL ADDRESS IS REQUIRED.
INVALID EMAIL ADDRESS.
NOT FOR PUBLICATION
 
ADD YOUR COMMENT.
  ENTER THE TEXT HAS SHOWN
b5esv
  PLEASE ENTER CAPTA VALUE.